Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Aktualności

Zmiany w rozkładzie jazdy od 02.11.2016 r.

Szanowni Podróżni, PKS Jarosław S.A. z dniem 02.11.2016 r. zawiesza następujące kursy:

 • 05:05  z Dynowa do Jawornika Polskiego,
 • 12:36 z Jawornika Polskiego do Dynowa,
 • 06:55 z Sieniawy do Przeworska (wykonywany w soboty),
 • 10:55 z Przeworska do Sieniawy (wykonywany w soboty).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Wyniki konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

PKS Jarosław S.A. informuje że na posiedzeniu Zarządów Spółek: PKS Jarosław S.A., PKS Przemyśl Sp. z o.o. oraz PKS Stalowa Wola S.A. podjęto decyzję o wyborze i zawarciu umowy z brokerem ubezpieczeniowym:

EIB S.A. Oddział Kraków, ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków

Szczegółowe informacje zawarte są  protokole z wyboru ofert.

OGŁOSZENIE I pisemny przetarg nieograniczony

ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW S.A.
z siedzibą w Jarosławiu ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław

O  g  ł  a  s  z  a

I pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej o powierzchni łącznej 1,0740 ha.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w centrum miasta Jarosławia przy ul. Pruchnickiej ( obręb 5 ) składająca się z działek o numerach ewidencyjnych :

 • 2500/6 o pow. 0,4392 ha uwidoczniona w księdze wieczystej KW PR1J/00000311/7,
 • 2500/7 o pow. 0,2773 ha uwidoczniona w księdze wieczystej KW PR1J/00000311/7,
 • 1,40 o pow. 0,3007 ha uwidoczniona w księdze wieczystej KW PR1J/00083817/9,
 • 1,41 o pow. 0,0618 ha uwidoczniona w księdze wieczystej KW PR1J/00083817/9,

Przedmiotowe nieruchomości Spółka postanawia wydzierżawić na okres 30 lat z przeznaczeniem na budowę obiektów handlowo-usługowych z zachowaniem funkcji dworca autobusowego poprzez ujęcie jego budowy w realizowanej inwestycji.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi 12.000,00 zł netto + VAT wg. obowiązującej stawki ( słownie: dwanaście tysięcy zł netto + VAT )

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. uiszczenie przez Oferenta  wadium w kwocie 100.000,00 zł  ( słownie: sto tysięcy zł  ) na rachunek bankowy Spółki: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 49 9096 0004 2001 0061 2708 0001 w tytule przelewu wpisując  „WADIUM – Dzierżawa dworca PKS Jarosław S.A.”
 2. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków zawartych w  „ Informacji przetargowej”

 

„Informację przetargową” zawierającą podstawowe informacje o nieruchomości oraz warunki, jakie winien spełnić Oferent przy realizacji inwestycji oraz ramowe postanowienia umowy dzierżawy, można odebrać w siedzibie  PKS Jarosław S.A., ul. Przemysłowa 15, w sekretariacie, począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Za termin zapłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Spółki tj. 31 października 2016 roku. Wadium zostanie zaliczone na poczet płatności należnych PKS Jarosław S.A. od Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w „Informacji przetargowej”, a pozostałym uczestnikom postępowania zostanie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy w ciągu 14 dni od upływu terminu zakończenia negocjacji. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

W przypadku zainteresowania udziałem w przetargu, prosimy o przesłanie odpowiedzi na zaproszenia zawierające:

 1. Imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę,  telefon kontaktowy  oraz e-mail Oferenta.
 2. Wskazanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Pruchnickiej w Jarosławiu (opis i wizualizacja).
 3. Proponowaną cenę dzierżawy prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości.
 4. Harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
 5. Oświadczenie oferenta zawierające zobowiązanie, że w przypadku wybrania jego oferty będzie realizował inwestycję zgodnie z przedłożoną koncepcją programowo-przestrzenną.
 6. Przedstawienie przez Oferenta wstępnej propozycji zawarcia umowy dzierżawy Nieruchomości.
 7. Sposób i termin zapłaty dzierżawy za przedmiotową nieruchomość i ich zabezpieczenia.
 8. Proponowany sposób zabezpieczenia umowy dzierżawy oraz realizacji inwestycji związanej z utrzymaniem funkcji dworca PKS.
 9. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium.
 10. Oświadczenie Oferenta , czy składana oferta jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 11. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z” Informacją Przetargową”.
 12. Zobowiązanie Oferenta do zawarcia umowy przedwstępnej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zakończeniu postępowania przetargowego.
 13. Zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie do 1 miesiąca od uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.

 

Do odpowiedzi na składania ofert w sprawie dzierżawy przedmiotowej nieruchomości należy dołączyć następujące załączniki:

 1. W przypadku osób prawnych - aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem złożenia oferty).
 2. W przypadku osób fizycznych - kserokopię dowodu tożsamości.
 3. W przypadku cudzoziemców - kserokopię dowodu tożsamości oraz zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz.U.z 2004 r. nr 167,poz.1758 ze zm.)..
 4. Właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących Oferenta .
 5. Dowód uiszczenia wadium.

 

Odpowiedź na ogłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć  w siedzibie PKS Jarosław S.A. ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław, w sekretariacie,  w terminie do dnia 31 października 2016 roku do godz.15.00. Przedmiotowa odpowiedź winna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na ogłoszenie o dzierżawie  nieruchomości  ”.

Rozmowy z podmiotami, które złożą poprawną formalnie odpowiedź na ogłoszenie , rozpoczną się w terminach indywidualnych i będą prowadzone w siedzibie PKS Jarosław S.A. ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław.

PKS Jarosław S.A. zastrzega sobie prawo do:

 1. Zamknięcia w każdym czasie postępowania bez wybrania Oferenta , bez podania przyczyny.
 2. Przeprowadzenia dodatkowych rozmów z podmiotami, które złożą odpowiedź na ogłoszenie, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez wybranego w toku postępowania Oferenta.
 3. Odmowy zawarcia umowy z wybranym Oferentem w szczególności w przypadku braku akceptacji Walnego Zgromadzenia Spółki, wynegocjowanych warunków dzierżawy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej (dworzec autobusowy) zarówno w zakresie koncepcji zagospodarowania jak i oferowanej ceny.
 4. W przypadku, gdy wybrany w drodze prowadzonych rozmów Oferent uchyli się od zawarcia wynegocjowanej umowy do zatrzymania uiszczonego wadium.
 5. Odmowy zawarcia umowy z wybranym Oferentem bez podania przyczyny.

 

Zarząd PKS Jarosław S.A.

Kursy w dniu 31.10.2016 r.

Szanowni Podróżni,

PKS Jarosław S.A. informuje że w dniu 31 października (poniedziałek ) komunikacja wykonywana będzie ( włącznie z kursami szkolnymi "S") do godziny 14:30.

Po godzinie 14:30  nie będą wykonywane kursy szkolne, dodatkowo wykonywane będą kursy z oznaczeniem "H" ( jak w ferie i wakacje).

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Zmiany w rozkładzie jazdy od 23.09.2016 r.

Szanowni Podróżni,  PKS Jarosław S.A. z dniem 23.09.2016 r. uruchamia kurs  16:15 Jarosław – Narol (wykonywany od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę) .

Informujemy również, że z powodu niskiej frekwencji z dniem 23.09.2016 r. wprowadza się w rozkładzie jazdy następujące zmiany:

- skrócone zostają kursy :

 • 05:371-7 dWg Narol – Rzeszów wykonywany będzie do Jarosławia (kursuje od poniedziałku do soboty),
 • 10:001-7 dWg Tomaszów Lubelski – Rzeszów wykonywany będzie do Jarosławia (kursuje od poniedziałku do soboty),
 • 11:001-7 Jarosław – Tomaszów wykonywany będzie do Lubaczowa (kursuje od poniedziałku do piątku)

- zlikwidowane zostają kursy:

 • 09:451-7 dWg Rzeszów – Tomaszów Lubelski,
 • 15:001-7 dWg Rzeszów – Narol,
 • 12:40S  Jarosław – Wólka Horyniecka,
 • 15:151-7 dWg Tomaszów Lubelski – Jarosław.

Podkategorie