Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju napędowego

Nr sprawy 1/08/PN/2015                                                                          Jarosław, dnia 05.08.2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 414 000 EUR (zamówienie sektorowe), realizowany na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę oleju napędowego w maksymalnej ilości spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2011 środkiem transportu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 09.13.41.00

 

Miejsce realizacji: Jarosław

 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty przetargowe należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 21.08.2015 r. do godz. 1130 w sekretariacie.

Otwarcie nastąpi w dniu 21.08.2015 r. o godz. 1200 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w pokoju Nr 101.

 

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty                -  100%

 

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu: 02.08.2015 r.

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami

- w sprawach merytorycznych:

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

- w sprawach proceduralnych:

Agata Potoczny - Inspektor ds. Księgowości, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 24

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania z ofertą 60 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny jak również jego unieważnienia w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

Pytania i Odpowiedzi

 

Pytanie 1. Ad. §7 ust.1 wzoru umowy:

Zamawiający zastrzegł sobie za dostarczone paliwo termin płatności wynoszący 45 dni od daty otrzymania faktury. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności do terminu płatności wynoszącego 30 dni od daty otrzymania faktury?

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, wnioskujemy o zmianę formy płatności, w taki sposób, aby termin liczony był od daty dostawy lub wystawienia prawidłowej faktury VAT, strony umowy unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na skorygowanie terminu płatności do terminu płatności wynoszącego 30 dni od daty otrzymania faktury. Jednakże, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień dotyczących terminowości wpłat, wyraża zgodę, aby termin płatności wynoszący 45 dni był liczony od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT.

 

Pytanie 2. Ad. §7 ust.1 wzoru umowy:

Proponujemy w §7 ust.1 wzoru umowy modyfikację zapisu poprzez dodanie po słowach: „przelewem na” następującego wyrażenia: „wskazane konto Wykonawcy” oraz wykreślenie pozostałego zapisu.

Odpowiedź 2.

Zapis w §7 ust.1 wzoru umowy poprawiono zgodnie z powyższą sugestią.

 

Pytanie 3. Ad. Rdz. F pkt.9 SIWZ oraz §3 ust.7-8 wzoru umowy:

czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji dostawy z 24 na 48h licząc od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza termin dostawy powyżej 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia, jednakże nie dłuższy niż 48 godzin roboczych.

Poprawiono zapisy w Rdz. F pkt.9 i 11 SIWZ oraz §3 ust.7-8 wzoru umowy.

 

Pytanie 4. Ad. Rdz. F pkt. 14 SIWZ oraz §3 ust.9 wzoru umowy:

Czy zgodnie z zapisem, o którym mowa w SIWZ i wzorze umowy, Zamawiający potwierdza, że rozliczenie ilości dostaw i fakturowanie może następować zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w temperaturze referencyjnej (15°C)?

Odpowiedź 4.

Rozliczanie ilości dostaw i fakturowanie może następować zgodnie ze wskazaniem legalizowanego licznika zainstalowanego na autocysternie w temperaturze referencyjnej (15 st. C), w przypadku, gdy kierowca przedstawi świadectwo legalizacji licznika przez Urząd Miar.

 

Pytanie 5. Ad. Rdz. I pkt. 7 SIWZ:

Czy Zamawiający, zgodnie z §1 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszcza, aby przez złożenie sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta można było rozumieć złożenie przez Wykonawcę bilansu, rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta?

Odpowiedź 5.

Zamawiający dopuszcza, aby przez złożenie sprawozdania finansowego z opinią biegłego rewidenta można było rozumieć złożenie przez Wykonawcę bilansu, rachunku zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta.

 

Pytanie 6. Ad. Rdz. J SIWZ oraz wzoru umowy:

Czy dopuszcza Zamawiający możliwość rozliczenia sprzedaży w jednostce zł/m3 (tj. zł/1000l) zamiast zł/l?

Odpowiedź 6.

Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę rozliczenia, ponieważ uważa, że rozliczenie w litrach jest bardziej dokładne niż rozliczenie w metrach sześciennych.

 

Pytanie 7. Ad. Rdz. F pkt. 10 SIWZ:

Prosimy o podanie szacunkowych ilości oleju napędowego o polepszonych właściwościach

niskotemperaturowych, które planuje zakupić Zamawiający, w celu ew. uwzględnienia i zagwarantowania wolumenu przez Wykonawcę.

Odpowiedź 7.

W specyfikacji jest rozgraniczona ilości oleju napędowego na letni, przejściowy i zimowy; nie przewiduje się zakupu oleju napędowego tzw. "arktycznego". W przypadku, kiedy zmuszą nas do tego warunki atmosferyczne, będą to ilości sporadyczne. 

 

Pytanie 8. Ad. SIWZ oraz wzoru umowy:

Czy zamawiane paliwo będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych? Jeśli nie, to czy Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót olejem napędowym wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) Wykonawca posiadający koncesję na obrót paliwami ciekłymi nie może zawierać umów kupna-sprzedaży paliw ciekłych z przedsiębiorstwami, które nie posiadają stosownej koncesji w przypadkach, gdy taka koncesja jest wymagana.

Odpowiedź 8.

Zamawiane paliwo jest wykorzystane wyłącznie na potrzeby własne Zamawiającego, nie prowadzi się sprzedaży na zewnątrz. 

 

Pytanie 9. Ad. SIWZ oraz wzoru umowy:

Czy Zamawiający prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i posiada stosowną koncesję?

Odpowiedź 9.

Z uwagi na to, że Spółka nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, nie posiada na to stosownej koncesji. 

 

Pytanie 10. Ad. §4 ust.1 wzoru umowy:

Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189)?

Odpowiedź 10.

Z uwagi na brak dostępu do zbiornika paliwa, pobór próbek i ich przechowywanie nie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189)?