Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów smarnych

Nr sprawy 1/08/ZO/2015                                                                          Jarosław, dnia 05.08.2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę materiałów smarnych - oleju silnikowego, do skrzyń biegów, układów wspomagania kierownicy, maszyn i smarów dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna wraz z dostawą

 

Miejsce realizacji: Jarosław.

 

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 17.08.2015 r. do godz. 1200 w sekretariacie.

 

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty                -  100%

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych:

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

- w sprawach proceduralnych:

Agata Potoczny – Inspektor ds. księgowości, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 24

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

Pytania i Odpowiedzi:

Pytanie 1.

Wniosek formalny:

Jako potencjalny uczestnik postępowania 1/08/ZO/2015 wnoszę o zmianę zapisu SIWZ znajdującego się w rozdziale G pkt 5ppkt 1 o treści:

Wykonawca gwarantuje maksymalny termin realizacji dostawy, który wynosi 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia od Zamawiającego w dni robocze - tzn. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18.01.1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) w godzinach od 7:00-15:00.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający ustalając 24 godzinny termin dostawy preferuje podmioty prowadzące działalność w jego bezpośrednim sąsiedztwie co w sposób oczywisty narusza zasady równego traktowania a w szczególności przepisy:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16.02.2007 a w szczególności Art 6 oraz Art 9

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  z dnia 16.04.1993r. a w szczególności Art.3.1 oraz Art 15.1

Ponadto zapisana preferencja może być postrzegana jako świadome działanie na rzecz lokalnego dostawcy w celu wyeliminowania potencjalnych konkurentów. 

 

Sentencja:

Ponieważ produkty eksploatacyjne nie są produktami nagłej potrzeby, a w przypadku dużego podmiotu jakim jest PKS w Jarosławiu istnieje możliwość planowania i ustalania stosownych minimów  wnosimy o zmianę wyżej cytowanego zapisu i ustanowienie dłuższego terminu realizacji dostaw np. 3 dni robocze.

 

Odpowiedź 1.

W odpowiedzi na otrzymany wniosek formalny oraz ze względu na powtarzające się w poprzednich latach prośby o wydłużenie terminu realizacji dostawy od chwili otrzymania zamówienia (na podstawie § 3 pkt.1 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PKS JAROSŁAW S.A. mówiącego o tym, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców), Zamawiający dopuszcza termin dostawy powyżej 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia, jednakże nie dłuższy niż 48 godzin roboczych. Z przyczyn ekonomicznych, dłuższy czas realizacji zamówienia jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego. Inaczej mogłoby być w sytuacji gdzie wraz z dostawą chodziłoby o wykonanie danego produktu (do którego niezbędny byłby czas produkcji/wytworzenia). Ponadto w dobie coraz bardziej rozbudowanych sieci połączeń komunikacyjnych oraz możliwości korzystania z szerokiej gamy firm kurierskich, termin realizacji dostawy (tj. 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia) jest wystarczającym czasem na dostawę przesyłki na terenie całego kraju.

Nieuzasadnione jest natomiast sugerowanie świadomego działania na rzecz lokalnego dostawcy, ponieważ większość najkorzystniejszych ofert cenowych w ogłaszanych przez PKS Jarosław S.A. zamówieniach ofertowych składają kontrahenci posiadający siedziby mieszczące się w odległości nierzadko kilkuset kilometrów od siedziby naszej Spółki, realizując jednocześnie dostawy w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia.

Poprawiono zapisy w zał. nr 2 - wzór umowy oraz w SIWZ.

 

Pytanie 2.

Wnioskujemy o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Dotychczasowy termin wynoszący 48 godzin uniemożliwia zgodnie z umową wykonanie dostawy w przypadku otrzymania zamówień jednostkowych w piątki.

 

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza termin dostawy nie dłuższy niż 48 godzin roboczych, jednocześnie wyjaśniając, że zapis z rozdziału G pkt 5 ppkt 1 o treści:

Wykonawca gwarantuje maksymalny termin realizacji dostawy, który wynosi 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia od Zamawiającego w dni robocze - tzn. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18.01.1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) w godzinach od 7:00-15:00., oznacza, iż w przypadku otrzymania zamówienia w piątek o g. 12, termin zamówienia nie może być dłuższy niż 48 godzin roboczych (nie licząc godzin niepracujących), czyli upływa w najbliższy wtorek o g.12.

 

Pytanie 3.

Prosimy o sprecyzowanie na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa B lub CE lub kart charakterystyki oraz zdefiniowanie tych ostatnich (karta PDS czy MSDS ?)

Z SIWZ nie wynika, że mają być dołączone do ofert lub dostarczone Zamawiającemu po podpisaniu umowy.

 

Odpowiedź 3.

Certyfikaty na znak bezpieczeństwa B lub CE lub kart charakterystyki (PDS) powinny być przedstawione przy składaniu ofert, aby Zamawiający mógł ocenić ważność ww. certyfikatów. Zamawiający dopuszcza natomiast różne formy dostarczenia certyfikatów na znak bezpieczeństwa B lub CE lub kart charakterystyki: przysłanie wydrukowanych certyfikatów, ale także podanie tzw. linka do strony www., na której znajdują się ważne certyfikaty na znak bezpieczeństwa B lub CE lub karty charakterystyki związane z przedmiotem zamówienia.