Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Zapytanie ofertowe na dostawę oleju grzewczego/opałowego

Nr sprawy 1/11/ZO/2015                                                                          Jarosław, dnia 25.11.2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę oleju grzewczego w maksymalnych ilościach

środkiem transportu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego

 

Miejsce realizacji: Jarosław.

 

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 04.12.2015 r. do godz. 1200 w sekretariacie.

 

Kryteria oceny ofert:  Cena oferty   -  100%

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych:

Wacław Korecki - Inspektor ds. Ochrony Pracy, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 22

- w sprawach proceduralnych:

Agata Potoczny - Inspektor ds. Księgowości, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 24

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1.

Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ - litera F) pkt 3 oraz w umowie -§3 ust 1, a także w formularzu cenowym Załącznik 1a poprzez usunięcie nazwy normy zakładowej, która normuje parametry oleju opałowego sugerując jednocześnie nazwę handlową produktu i wskazanie jako przedmiotu zamówienia oleju opałowego o parametrach zgodnych z PN-C-96024 oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2007.4.30); wskazywanie nazw handlowych zamawianych towarów, produktów etc., ich producentów lub innych danych umożliwiających identyfikację zamawianych towarów, produktów etc. przez Zamawiającego stanowi naruszenie postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a szczególności dyspozycji art. 29 ust. 2 i 3 tej ustawy oraz uniemożliwia zachowanie zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź 1.

Zamawiający przychyla się do wniosku i dokonał stosownych modyfikacji w SIWZ - litera F) pkt. 3 oraz w umowie -§3 ust 1, a także w formularzu cenowym Załącznik 1a zgodnie z aktualna normą.

 

Pytanie 2.

Zamawiającynie precyzuje jaka ilość będzie podstawą rozliczenia paliwa. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi jaką ilość produktu kierowca uwidocznił na wyświetlaczu liczydła pomiarowego. W przypadku liczników elektronicznych istnieje możliwość pokazania na liczydle pomiarowym ilości w temperaturze rzeczywistej albo zamiennie ilości w temperaturze 15°C. W hurtowym obrocie paliwami (w tym olejem opałowym) stosuje się powszechnie rozliczenie wyrażone w litrachgotowego wyrobu w temperaturze 15°C. Również ceny publikowane na stronach internetowych producentów paliw odnoszą się do temperatury referencyjnej. Odniesienie się do cen producenta, które podawane są w 15°C naszym zdaniem oznacza także konieczność rozliczenia w 15°C. Wynika to z zasady matematycznej gdzie wartość mianowana w określony sposób (np. zł/l w temperaturze 15°C) pomniejszona o zł lub % daje tę samą wartość mianowaną czyli zł/l w 15°C. Prosimy więc o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 °C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15 °C wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie)?

Odpowiedź 2.

Dostarczana ilość lekkiego oleju grzewczego fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15°C.