Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe) na sukcesywną dostawę oleju napędowego 2017

Nr sprawy 1/07/PN/2017                                                                       Jarosław, dnia 18.07.2017 r.

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 418 000 EUR (zamówienie sektorowe), realizowany na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmioty Zamówienia spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN590:2013-12 środkiem transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 09.13.41.00

 

Miejsce realizacji: Jarosław.

 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty przetargowe należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 09.08.2017 r. do godz. 1130 w sekretariacie.

Otwarcie nastąpi w dniu 09.08.2017 r. o godz. 1200 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna.

 

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty  -  100%

 

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu: 19.07.2017 r.

 

Osoba do kontaktów z wykonawcami

 

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania z ofertą 60 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny jak również jego unieważnienia w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

Jarosław, dnia 18.07.2017 r.

                                                    Prezes Zarządu  

                                                                              mgr inż. Ireneusz Kochanowicz                                                                      Zamawiający

 

       Pytanie 1

 Czy dopuszczają Państwo propozycję ewentualnej zmiany zapisu paragrafu 4 pkt. 1 umowy dostawy Nr.../.../PN/2017 , w następującym zakresie:

1.    Strony ustalają następujące zasady podczas realizacji dostaw paliw płynnych:

1.1      Zamawiający przyjmując olej napędowy do zbiornika jest zobowiązany przyjąć tzw. próbkę rozjemczą zaplombowaną znakami Wykonawcy, przechować ją co najmniej do następnej dostawy oraz podpisać uzgodnienie, którego treść stanowi załącznik do umowy o świadczenie usług zarządzania paliwem. Olej napędowy przechowywany w próbce rozjemczej jest jedynym wzorcem  oleju napędowego dostarczonego Zamawiającemu do zbiornika i rozstrzygającym o jego jakości prawnej i fizycznej.

1.2      W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że olej napędowy nie spełnia właściwych parametrów jakościowych Zamawiający winien złożyć pisemnie reklamację przekazując ją osobiście w siedzibie Wykonawcy lub przesłać ją pocztowo na adres siedziby Wykonawcy lub mailowo na adres.......................

1.3      Wykonawca w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji, o której mowa w pkt. 1.2, winien wskazać Zamawiającemu datę i godzinę, w której zostanie poddana badaniu laboratoryjnemu próbka rozjemcza. W w/w dacie i godzinie Zamawiający wraz z próbką rozjemczą winien zgłosić się do w laboratorium ...............(adres)......................., gdzie wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy próbkę przekażą do badania. Za zgodą Wykonawcy wg tej samej procedury można próbkę rozjemczą poddać badaniu w innym autoryzowanym laboratorium. Wyniki badania są dla stron wiążące i nie podlegają reklamacji.

1.4      W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w pkt. 1.3, iż olej napędowy nie spełnia normy jakościowej, Wykonawca odbierze wadliwy olej napędowy i pokryje koszt badania laboratoryjnego, a także zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesioneprzez Zamawiającego koszty związane z nabyciem oraz zwrotem wadliwego oleju napędowego.

1.5      W razie stwierdzenia przez Laboratorium, o którym mowa w pkt. 1.3, iż olej napędowy jest zgodny z normą, koszt poniesiony przez Wykonawcę i koszt badania laboratoryjnego pokryje Zamawiający.

1.6      Złożenie reklamacji przez Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty za olej napędowy podlegający reklamacji. Uznana reklamacja rozliczona zostanie fakturą korygującą wystawioną przez Wykonawcę.

 

Odpowiedz 1

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany paragrafu 4 pkt. 1 Umowy dostawy

Nr…. /…../PN/2017 ponieważ przy dostawie oleju napędowego jest dostarczane świadectwo jakości, więc prawdopodobny wynik reklamowanego paliwa z laboratorium byłby taki sam jak na świadectwie.

 

Pytanie 2

2. Czy dopuszczają Państwo propozycję ewentualnego skrócenia terminu płatności? Jeżeli tak, to proszę o podanie akceptowanego przez Państwa, najkrótszego terminu płatności ?

 

                     Odpowiedz 2

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności wynoszącego 45 dni.

Jednak aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień dotyczących terminów wpłat, wyraża zgodę, aby termin płatności był liczony od faktycznej daty sprzedaży (dostawy).

              Pytanie 3

 

Czy Zamawiający zmieni treść zapisu wzoru umowy § 9 ust. 1a, w ten sposób, aby kara za nieterminową realizację zamówienia naliczana była od wartości przedmiotowej dostawy a nie całości przedmiotu zamówienia?

W ocenie Wykonawcy wartość kary, jaką jest obciążony za dzień zwłoki pojedynczej dostawy jest zbyt wysoka w odniesieniu do wartości całej umowy. Zapis miałby brzmienie:

1. W przypadku nie wykonania Umowy z przyczyn zawinionych i leżących po stronie Wykonawcy w terminie

określonym w zamówieniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a)     0,1% wartości pojedynczej dostawy (brutto) za każdy dzień zwłoki, W odniesieniu do  powyższego proszę o zmianę.

                  Odpowiedz 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy  § 9 ust.1a. Zamawiający nie prowadzi magazynowania paliw;  paliwo zamawiane jest na bieżące potrzeby. Niedotrzymanie warunków umowy mogłoby powodować zakłócenia w wykonywaniu podstawowej  działalności  przewozowej przedsiębiorstwa.  Zamawiający może przyjąć, że zamówienie złożone po godzinie 12:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia.

 

Pytanie 4

Zamawiający nie wskazuje jednoznacznie czy zakupione paliwo wykorzystywane będzie do celów własnych czy może będzie odsprzedawane (również poza granicami kraju) oraz czy w związku z tym Zamawiający posiada stosowną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

a)

Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):

„Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”], zaś:

·

Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt. 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”.

b)

Jeśli zamawiane paliwa będą przeznaczone przez Zamawiającego do dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):

„Zamawiający oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu następującymi paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)  [dalej także: „prawo energetyczne”] zgodnie z zapisami posiadanej koncesji:

Olejami napędowymi do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy stosowne koncesje. O zmianie sytuacji faktycznej/prawnej w przedmiocie posiadania koncesji Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.

Zamawiający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania wymaganej koncesji.

W przypadku dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą Paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z tytułu sprzedaży paliw ciekłych do przedsiębiorców nie posiadających koncesji jeżeli taka koncesja była wymagana w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa energetycznego. W przypadku utraty przez Zamawiającego posiadanej koncesji, uprawniającej do obrotu paliwami zakupionymi od Wykonawcy, nie poinformowania o tym fakcie Wykonawcy i dokonania obrotu tymi produktami bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynoszącej, zgodnie z art. 56 ust.2h pkt 7 prawa energetycznego, nie mniej niż 50 tysięcy złotych a nie więcej niż 250 tysięcy złotych w związku z stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonych koncesji, lub naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obowiązku obrotu hurtowego paliwami ciekłymi tylko pomiędzy podmiotami posiadającymi właściwe koncesje.”

c)

Jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego dla celów własnych oraz będą przeznaczone do dalszego obrotu prosimy o dodanie do umowy zapisu albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o treści wskazanej w punkcie b).

 

Odpowiedz 4

 

Zamawiane paliwo jest wykorzystane wyłącznie na potrzeby własne Zamawiającego, nie prowadzi się obrotu paliwa  na zewnątrz i z zagranicą

 

 

Pytanie 5

.

W celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym i działania szarej strefy w obrocie paliwami płynnymi, na podstawie Ustawy z dnia 26.07.2013r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz na podstawie Ustawy z dnia 9.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –Prawo zamówień publicznych, zgodnie z intencją Ustawodawcy została wprowadzona solidarna odpowiedzialność nabywcy za rozliczenia i zobowiązania VAT sprzedawcy w obrocie hurtowym paliwami płynnymi. Aby uniknąć odpowiedzialności solidarnej za ewentualne nieprawidłowości sprzedawców/dostawców/importerów paliw płynnych wprowadzono kaucje gwarancyjne,

które stanowią zabezpieczenie ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

Aktualnie wysokość kaucji może wynosić od 1 mln zł do 10 mln zł, przy czym kaucja w wysokości 10 mln zł zwalnia nabywcę z odpowiedzialności solidarnej ze sprzedającym niezależnie od wielkości ewentualnych uszczupleń skarbowych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT. W interesie Zamawiającego jest aby Wykonawca złożył kaucję gwarancyjną w Urzędzie Skarbowym w wysokości 10 mln, która zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe Wykonawcy niezależnie od wolumenu paliwa zakupionego od Wykonawcy. Od 2013 roku Min. Fin. na swojej stronie internetowej prowadzi rejestr Kaucji gwarancyjnych -Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną. Pytanie „Czy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia, że jako podmiot dokonujący dostaw towarów złożył w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 10 mln PLN oraz że przez cały okres obowiązywania umowy będzie utrzymywał kaucję gwarancyjną w takiej samej wysokości i czy na potwierdzenie tego oświadczenia będzie żądał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i wydruk z elektronicznego wykazu prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych potwierdzający, że wykonawca jako podmiot dokonujący dostaw towarów, złożył kaucję gwarancyjną w maksymalnej wysokości 10 mln zł -jako dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa. W przypadku gdy Zamawiający będzie żądał zarówno zaświadczenia z urzędu skarbowego jak i wydruku z elektronicznego wykazu prosimy o dodanie zapisu mówiącego, iż w przypadku gdy termin obowiązywania kaucji gwarancyjnej skończy się w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu postanowienia Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu obowiązywania kaucji na co najmniej okres obowiązywania umowy.

 

 

Odpowiedz 5

Zamawiający, biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z solidarnej odpowiedzialności w zakresie konieczności zapłacenia podatku VAT nieuiszczonego przez dostawcę oleju napędowego, postanawia dodać do SIWZ oraz wzoru umowy (Zał. nr 2) zapisy, które zabezpieczą go przed wystąpieniem takiej ewentualności.

W SIWZ oraz we wzorze umowy (Zał. nr 2) zamieszczone zostały następujące zapisy:

1/ Wykonawca na dzień dostawy oleju napędowego winien spełniać kumulatywnie następujące warunki:

·         dane dostawcy są umieszczone w wykazie podmiotów, które dokonały         

          złożenia kaucji gwarancyjnej,

·         kwota kaucji gwarancyjnej jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

2/   W przypadku nie spełnienia warunków określonych w powyższym punkcie, Zamawiający ma prawo do odmowy przyjęcia dostawy i naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości netto dostawy częściowej.

                                                                                                   

 

Pytanie 6

 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie informacji , jakie winien zawierać dowód wydania?

Zamawiający w rozdziale F punkcie 5 oraz odpowiednio we wzorze umowy §3 ust. 4, wymaga m. in.: podawania temperatury wraz z gęstością w temperaturze rzeczywistej. Czy Zamawiający dopuści możliwość rezygnacji z podawania gęstości w temperaturze rzeczywistej?

W zależności od bazy magazynowej, z której pochodzi dana partia paliwa nie wskazuje się powyższego parametru Wykonawca oświadcza jednak, że wszystkie pozostałe parametry są zawarte na dowodzie wydania.

 

 

 

Odpowiedz 6

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rezygnacji z podawania gęstości w temperaturze rzeczywistej.

Pytanie 7

 

Czy w świetle zapisu wzoru umowy §4 ust. 1, Zamawiający będzie pobierał próbki paliwa zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r., w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U.2014.1035)?

 

Odpowiedz 7

 

Zamawiający może dokonać wyrywkowego poboru próbek paliwa (umowa dostawy  §4 pkt. 1),  lecz pobór próbek i ich przechowywanie  nie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

 

Pytanie 8

 

Czy Zamawiający doprecyzuje zapis we wzorze umowy §4 ust. 2? Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680).

 

 

Odpowiedz 8

 

Zamawiający we wzorze umowy w §4 pkt. 2 zaktualizował normy prawne dotyczące wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1680) oraz w Polskiej Normie PN-EN 590:2013-12.

Pytanie 9

 

Czy Zamawiający doprecyzuje, jaki dokument będzie stanowił specyfikację dostarczonego towaru, o którym mowa we wzorze umowy §5 ust. 2? Czy mowa o świadectwie jakości, dowodzie wydania czy może karcie charakterystyki?

 

Odpowiedz 9

 

Zamawiający informuje, że jest to sprecyzowane dokładnie w SIWZ pkt. F ust.3 i 13.

 

 

Pytanie 10

.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania w niniejszym postępowaniu 30–dniowego terminu płatności liczonego od daty dostawy paliwa bądź dnia wystawienia faktury VAT wskutek czego strony umowy unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat? (wzór umowy §7ust.1)

 

 

Odpowiedz 10

Zamawiający nie wyraża zgody na skorygowanie terminu płatności wynoszącego 45 dni. Jednakże, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień dotyczących terminowości wpłat, wyraża zgodę, aby termin płatności wynoszący 45 dni był liczony od faktycznej daty sprzedaży (dostawy).

                                                                         Pytanie 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów  SIWA na aktualne tzn. zapisu punktu I ppk. 4 i 5.

                                                                        Odpowiedz 11

Zamawiający zmieni zapis SIWZ punktu I  ppk.4 i 5 na obecnie obowiązujący.

Pytanie 12

W związku z tym, że warunki dotyczące listy wymaganych dokumentów pkt. I ppkt. 4 SIWZ uległy zmianie, zwracam się zapytaniem, czy istnieje możliwość przesunięcia składania ofert do piątku, tj. 11.08.2017 r. do godz. 11.30?

Odpowiedz 12

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu  składania ofert,  ponieważ zmiana naniesiona w pkt. I  ppkt.4 SIWZ nie ma istotnego wpływu na złożenie dokumentów niezbędnych do udziału w przetargu.