Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Zapytanie ofertowe na dostawy oleju napędowego do Placówki Terenowej w Ustrzykach Dolnych w 2018 r.

Nr sprawy 1/11/ZO/2017                                                                                    Jarosław, dnia 13.11.2017 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywne dostawy oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590:2013-12 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 1680) środkiem transportu Wykonawcy do placówki terenowej PKS Jarosław S.A. - Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 37

 

Miejsce realizacji: Ustrzyki Dolne.

 

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 01.12.2017 r. do godz. 1200 w sekretariacie.

 

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty                -  100%

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych:

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

- w sprawach proceduralnych:

Agata Potoczny - Inspektor ds. Księgowości, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 24

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

            

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1:

Zamawiający wskazuje, że zakupione paliwo wykorzystywane będzie do celów własnych W związku z powyższym czy Zamawiający doda do umowy następujący zapis (albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści):  „Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”], zaś:

  • ·         Oleje napędowe do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011

zakupione od Wykonawcy przeznaczone będą wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu.

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający zobowiązuje się, iż przy zawieraniu umowy, złoży oświadczenie o treści przedstawionej powyżej.

 

PYTANIE 2:

Czy w świetle zapisu wzoru umowy §4 ust. 1, Zamawiający będzie pobierał próbki paliwa zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r., w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U.2014.1035)?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający może dokonać wyrywkowego poboru próbek paliwa (wzór umowy dostawy §4 pkt. 1),  lecz pobór próbek i ich przechowywanie nie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r., w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U.2014.1035).

 

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania w niniejszym postępowaniu 30 – dniowego terminu płatności liczonego od daty dostawy paliwa bądź dnia wystawienia faktury VAT wskutek czego strony umowy unikną nieporozumień dotyczących terminowości wpłat? (wzór umowy §7 ust. 1)

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania w niniejszym postępowaniu 30–dniowego terminu płatności liczonego od daty dostawy paliwa bądź dnia wystawienia faktury VAT. Jednakże, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień dotyczących terminowości wpłat, wyraża zgodę, aby termin płatności wynoszący 45 dni był liczony od faktycznej daty sprzedaży (dostawy).

Skorygowano zapis we wzorze umowy §7 pkt. 3.

 

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający doprecyzuje rozbieżności polegające na różnicach w terminie dostawy paliwa do siedziby Zamawiającego? (SIWZ oraz wzór umowy §3 ust. 6 i 7)

SIWZ rozdział F punkt 10 wskazuje na termin dostawy 24h, podczas, gdy punkt 11 wskazuje już 2 dni robocze.

Proponuję pozostawienie terminu realizacji zamówienia 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający doprecyzował zapisy polegające na różnicach w terminie dostawy paliwa do siedziby Zamawiającego. Pozostawiono termin realizacji zamówienia - 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Poprawie uległy zapisy w SIWZ rozdział F punkt 10 oraz we wzorze umowy §3 ust. 7.

 

PYTANIE 5:

Proszę o usunięcie zapisu SIWZ rozdział F punkt 16.

Umowa przewiduje rozliczanie w zł/m³ odmiennie jednak niż formularz ofertowy – proszę o doprecyzowanie w jakich jednostkach Wykonawca ma rozliczać dostawy?

ODPOWIEDŹ 5:

Usunięto zapis SIWZ rozdział F punkt 16.

Po podpisaniu umowy, dostawy będą rozliczane w metrach sześciennych (zł/m3), co zdaniem Zamawiającego będzie znacznie wygodniejsze dla obu stron. Natomiast, cena złożonych przez Wykonawców ofert wyrażona w jednostkach (litrach) na obecnym formularzu cenowym będzie, zdaniem Zamawiającego, bardziej precyzyjna.

 

                                                                                                                                      Prezes Zarządu  

                                                                                                                            mgr inż. Ireneusz Kochanowicz