Utrzymanie czystości i porządku na terenach PKS Jarosław (Przeworsk, Jarosław)

2/11/ZO/2018                                                                                                                                                                                                                                             Jarosław 26.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

ogłasza postępowanie na:

 

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

 

Przedmiot zamówienia:Utrzymanie czystości i porządku na terenach PKS Jarosław (Przeworsk, Jarosław)

wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.      Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

5.      Kryteria oceny ofert –

cena oferty                                                         - 60%

wysokość obniżenia wpłat na PFRON            - 40%

6.      Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 05.12.2018 r. do godz. 10:00w sekretariacie.

7.      Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.

8.      Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 05.12.2018 r. o godz. 10:15 w sekretariacie.

9.      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              

·    w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan – 605 498 357

·    w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681 wewn. 23,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej

http://www.pks-jaroslaw.pl/zamowienia-publiczne-aktualne

 

                                                                    ZATWIERDZAM

                     Wiceprezes Zarządu PKS w Jarosławiu S.A.

                                                                                                                            Arkadiusz Pawlos

Attachments:
Download this file (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf
Download this file (SIWZ.doc)SIWZ.doc
Download this file (wyniki.pdf)wyniki.pdf
Download this file (Zał. nr 1 - oferta (1).doc)Zał. nr 1 - oferta (1).doc
Download this file (Zał. nr 2 - wzór umowy (1).doc)Zał. nr 2 - wzór umowy (1).doc
Download this file (Zał. nr 3 - ośw. art. 22.doc)Zał. nr 3 - ośw. art. 22.doc
Download this file (Zał. nr 4 - ośw. art. 24.doc)Zał. nr 4 - ośw. art. 24.doc
Download this file (Zał. nr 5 - ośw. spełn. war..doc)Zał. nr 5 - ośw. spełn. war..doc
Download this file (Zał. nr 6 - ośw. akcept. war..doc)Zał. nr 6 - ośw. akcept. war..doc
Download this file (zestawienie ofert.pdf)zestawienie ofert.pdf