Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Sukcesywna dostawa części zamiennych do silnika typu SW-680 i pochodne tego typu, i silnika typu 6CT107 i pochodne tego typu potrzebnych dla Zamawiającego do maksymalnych ilości wg Przedmiotu Zamówienia

1/01/ZO/2018 Jarosław 08.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

ogłasza postępowanie na:

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

 

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa części zamiennych do silnika typu SW-680 i pochodne tego typu, i silnika typu 6CT107 i pochodne tego typu potrzebnych dla Zamawiającego do maksymalnych ilości wg Przedmiotu Zamówienia.

wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

 1. Kryteria oceny ofert – 100% cena,

 2. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 15.02.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie.

 3. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.

 4. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 15.02.2019 r. o godz. 10:15 w sekretariacie.

 5. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

 • w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan – 605 498 357

 • w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681 wewn. 23

 1. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej

http://www.pks-jaroslaw.pl/zamowienia-publiczne-aktualne

 

 

ZATWIERDZAM

 

Wiceprezes Zarządu

PKS w Jarosławiu S.A.

Arkadiusz Pawlos