Sukcesywna dostawa nowych opon do autobusów komunikacji międzymiastowej i pojazdów ciężarowych

2/06/ZO/2020                                                                                                 Jarosław 22.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

ogłasza postępowanie na:

 

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

 

Przedmiot zamówienia:„Sukcesywna dostawa nowych opon do autobusów komunikacji międzymiastowej i pojazdów ciężarowych” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.      Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

5.      Kryteria oceny ofert – 100% cena,

6.      Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 29.06.2020 r. do godz. 12:00w sekretariacie lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.      Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.

8.      Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 29.06.2020 r. o godz. 12:20 w sekretariacie.

9.      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              

·    w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan – 605 498 357

·    w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

10.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej

http://www.pks-jaroslaw.pl/zamowienia-publiczne-aktualne

 

 

ZATWIERDZAM

           

Prezes Zarządu

 PKS w Jarosławiu S.A.

 Witold Duszyński

Attachments:
File
Download this file (Instrukcja dla wykonawców.doc)Instrukcja dla wykonawców.doc
Download this file (odpowiedzi na pytania.pdf)odpowiedzi na pytania.pdf
Download this file (WYNIKI dostawa opon.doc)WYNIKI dostawa opon.doc
Download this file (zestawienie ofert(1).pdf)Zestawienie ofert