Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Przedmiotem zamówienia jest program ubezpieczeniowy obejmujący następujące ryzyka: A.Ubezpieczenieododpowiedzialnościcywilnejposiadaczypojazdówmechanicznych; B.UbezpieczenieAutoCasco; C.Ubezpieczenienastępstwnieszczęśliwychwypadkówkierowcówipasażerówpo

3/12/ZO/2020                                                                                                 Jarosław 10.12.2020r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

ogłasza postępowanie na:

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

 

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.      Termin wykonania zamówienia:  01.01.2021 r. do 31.12.2021 r..

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

5.      Kryteria oceny ofert – cena oferty  100 %

6.      Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 18.12.2020 r. do godz. 10:00w sekretariacie.

7.      Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.

8.      Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 18.12.2020 r. o godz. 10:15 w sekretariacie.

9.      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              

·    w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan – 605 498 357

·    w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681 wewn. 23,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej

http://www.pks-jaroslaw.pl/zamowienia-publiczne-aktualne

 

 

ZATWIERDZAM:

            Prezes Zarządu                             

               PKS w Jarosławiu S.A.                      

        Witold Duszyński