Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


.: Sukcesywna dostawa części zamiennych do silnika typu SW-680 i pochodne tego typu, i silnika typu 6CT107 i pochodne tego typu potrzebnych dla Zamawiającego do maksymalnych ilości wg Przedmiotu Zamówienia

1/03/ZO/2021                                                                                                                                                                                               Jarosław 11.03.2021 r.


OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna
37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie
tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl


ogłasza postępowanie na:
zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”


Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa części zamiennych do silnika typu SW-680 i pochodne tego typu, i silnika typu 6CT107 i pochodne tego typu potrzebnych dla Zamawiającego do maksymalnych ilości wg Przedmiotu Zamówienia.
wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.


1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 100% cena,
6. Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 19.03.2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie lub na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 19.03.2020 r. o godz. 10:15 w sekretariacie.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
 w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan – 605 498 357
 w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681 wewn. 23
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.pks-jaroslaw.pl/zamowienia-publiczne-aktualne


ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
PKS w Jarosławiu S.A.
Witold Duszyński