Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Przedmiotem zamówienia jest program ubezpieczeniowy

3/12/ZO/2021                                                                                                                                                                                                                                                                    Jarosław 11.12.2021r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

ogłasza postępowanie na:

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

 

Przedmiotem zamówienia jest program ubezpieczeniowy obejmujący następujące ryzyka:

A.Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;

B.Ubezpieczenie AutoCasco;

C.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych dla:PrzedsiębiorstwoKomunikacjiSamochodowejJarosławS.A. 37-500Jarosław,ul.Przemysłowa15; wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3.      Termin wykonania zamówienia:  01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..

4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)     posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.

5.      Kryteria oceny ofert – cena oferty  100 %

6.      Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 17.12.2021 r. do godz. 10:00w sekretariacie.

7.      Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.

8.      Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 17.12.2021 r. o godz. 10:15 w sekretariacie.

9.      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              

·    w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan – 605 498 357

·    w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681 wewn. 23,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej

http://www.pks-jaroslaw.pl/zamowienia-publiczne-aktualne

 

 

ZATWIERDZAM:

Prezes Zarządu

PKS w Jarosławiu S.A.

Witold Duszyński