Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego

Nr sprawy 1/07/PN/2013                                                                                    Jarosław, dnia 01.08.2013 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna
37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 400 000 EUR (zamówienie sektorowe), realizowany na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę oleju napędowego w maksymalnej ilości spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2011 środkiem transportu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 09.13.41.00

 

Miejsce realizacji: Jarosław.

 

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty przetargowe należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 19.08.2013 r. do godz. 930 w sekretariacie.

Otwarcie nastąpi w dniu 19.08.2013  r. o godz. 1000 w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w pokoju Nr 101.

 

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty                -  100%

 

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu: 29.07.2013 r.

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami

- w sprawach merytorycznych:

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

- w sprawach proceduralnych:

Jarosław Stępiński - Kierownik Działu Ekonomicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 34

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania z ofertą 60 dni.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny jak również jego unieważnienia w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

                            

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1:

 

Ad. Części F pkt. 6 SIWZ: Proponujemy o uściślenie w ten sposób, że zamówienia do realizacji na dzień następny muszą być przekazywane Wykonawcy najpóźniej do godz. 10:00 dnia poprzedzającego realizację. Zamówienie złożone po godz. 10:00 będzie traktowane jako zamówienie złożone następnego dnia roboczego.

 

Odpowiedź 1:

 

Zamawiający może przyjąć, iż realizacja zamówienia na dzień następny będzie przekazana Wykonawcy najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego realizację. Zamówienia złożone po godz. 12.00 będą traktowane jak zamówienie złożone następnego dnia roboczego. Dodano powyższy zapis w części F pkt. 6 SIWZ.

 

 

 Pytanie 2:

 

Ad. Części F pkt. 8 SIWZ: Czy Zamawiający przewiduje dostawy cząstkowe w ilościach mniejszych od 7.000 l?

 

Odpowiedź 2:

 

Zamawiający nie przewiduje dostaw cząstkowych oleju napędowego mniejszych niż 7 000 litrów.

 

 

Pytanie 3:

 

Ad. Części F pkt. 9 SIWZ: Zamawiający będzie każdorazowo określał w zamówieniu termin i wielkość dostawy oraz rodzaj oleju. Czy Zamawiający miał na myśli gatunek B,D,F? O terminach wprowadzania do obrotu oleju napędowego w gat. B, D czy F decyduje producent. Wykonawca nie będący producentem nie ma na to żadnego wpływu. Prosimy o zmianę tego zapisu. Jeśli Zamawiający miał na myśli olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (olej napędowy arktyczny - ONA2) i Zamawiający przewiduje zakupy w trakcie trwania niniejszego zamówienia tego produktu, prosimy o określenie przewidywanych ewentualnych ilości ONA2, ponieważ jest to konieczne dla czytelności postępowania oraz skalkulowania oferty. 

Prosimy również o doprecyzowanie czy cena oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych będzie wyznaczana w oparciu o cenę hurtową producenta dla tego produktu oraz zaoferowanego w ofercie upustu? Proponujemy za ceny bazowe przyjąć ceny hurtowe producenta odrębnie dla obu produktów oraz dwa odrębne upusty, co uważamy za naturalne. 

Z uwagi na fakt, że cena sprzedaży oleju napędowego standardowego i oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych bardzo się różni, jak również w związku z awizacją tych produktów z innych baz magazynowych a co za tym idzie dużymi różnicami kosztów transportu, nie jest zasadne, aby dla całości zamówienia, obejmującego w istocie dwa rodzaje olejów napędowych, zastosować jeden opust. 

W związku z powyższym prosimy o rozdzielenie cen-opustów dla ON i ONA2, ponieważ zaproponowanie jednej ceny dla dwóch de facto produktów jest zadaniem karkołomnym i nieuzasadnionym ekonomicznie.

 

Odpowiedź 3:

 

Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu dane oleju napędowego zgodnie z SIWZ oraz Przedmiotem Zamówienia. W nieprzewidzianych przypadkach potrzeby zakupu oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (olej napędowy arktyczny) Zamawiający każdorazowo przprowadzi negocjacje z Wykonawcą (telefoniczne, emailowe lub faxowe) odnośnie ilości i ceny oraz terminu dostarczenia ww. produktu).

 

 

Pytanie 4:

 

Ad. §7 ust.1 Projektu umowy: Czy zamawiający rozważa możliwość zmiany formuły terminu płatności z proponowanej 45 dni od daty otrzymania faktury VAT na 30 dni od daty wystawienia faktury? Przy proponowanej formule Wykonawca nie jest w stanie jednoznacznie określić daty od której powinien być liczony termin płatności, gdyż nie ma wiedzy kiedy faktura wpłynęła do Zamawiającego. Czas dostarczenia faktury przez pocztę lub kuriera jest poza kontrolą Wykonawcy. Ponadto takie określenie terminu płatności może rodzić roszczenia stron w związku z możliwością manipulacji datą wpływu faktury do Zamawiającego. Proponowany w sposób jednoznaczny określa datę zapłaty przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź 4:

 

Zamawiający nie zamierza zmieniać formuły terminu płatności (45 dni od daty otrzymania faktury VAT). W celu uniknięcia posądzeń o możliwości manipulacji datą wpływu faktury do Zamawiającego, proponujemy Wykonawcy, aby dostarczana faktura była wysyłana przez Wykonawcę na potwierdzeniem odbioru (z tzw. zwrotką).

 

 

Pytanie 5:

 

Ad. §4 ust.1 Projektu umowy: W par. 4 zapisano, że Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za dostawę oleju napędowego o jakości niezgodnej z przedmiotem zamówienia. Z treści par. 4 i 9 nie wynika jaki będzie sposób naliczenia i wysokość tej kary.

 

Odpowiedź 5:

 

W przypadku dostarczenia niezgodnego z przedmiotem zamówienia oleju napędowego zostaną naliczone kary umowne w wysokości 5% wartości (brutto) liczone od wartości dostawy (niezgodnego z przedmiotem zamówienia) oleju napędowego oraz Zamawiający zażąda natychmiastowej wymiany dostarczonego oleju napędowego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o czym powiadomiony zostanie Urząd Zamówień Publicznych. Dodano powyższy zapis w projekcie umowy.

 

 

Pytanie 6:

 

Ad. §9 ust.1 lit. b) Projektu umowy: We wskazanym punkcie zapisana jest kara za odstąpienie od umowy w wysokości 5 % liczona od wartości zamówienia (brutto), które miały być dokonane. W naszej ocenie sformułowanie jest nieprecyzyjne. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający zamierza wyliczać podstawę do wyliczenia kary, z którego dnia będzie przyjmował cenę oleju napędowego.

 

Odpowiedź 6:

 

Zamawiający zamierza wyliczać podstawę do wyliczenia kary 5% liczonej od wartości zamówienia (brutto), które miały być dokonane (§9 ust.1 lit. b) Projektu umowy), według poniższego wzoru:

(ilość litrów oleju napęd. z zamówienia /850 000 l/ - ilość litrów oleju napęd. dostarczona do czasu odstąpienia od umowy) x cena z umowy i z oferty Wykonawcy złożonej w ramach zamówienia. Dodano powyższy zapis w projekcie umowy.

 

 

Pytanie 7:

 

Ad. Części F pkt. 5 SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza że rozliczanie (fakturowanie) dostaw będzie odbywało się w temperaturze referencyjnej 15oC?

 

Odpowiedź 7:

 

Zgodnie z warunkami wymaganymi od Wykonawcy przedstawionymi w specyfikacji, faktura za dostarczony olej napędowy będzie wystawiona na podstawie potwierdzonego przyjęcia oleju napędowego do stacji paliw pod względem ilościowym, określonym faktycznie po 20 minutach (minimalny czas stabilizacji lustra cieczy) od momentu spuszczenia oleju napędowego do zbiornika podziemnego. Określenie ilości dostarczanego oleju napędowego określają punkty SIWZ.

 

 

Pytanie 8:

 

Ad. Części F pkt. 9 i 10 SIWZ oraz §3 ust.7 i 8 Projektu umowy: W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego realizowania postanowień umowy oraz z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia (zlecenie usługi transportowej, ograniczona dostępność produktu) sugerujemy wydłużenie terminu realizacji. Idealnym czasem pozwalającym na przygotowanie i wykonanie dostawy niecałocysternowej (do 32 m3), z uwzględnieniem  ewentualnych opóźnień spowodowanych nieprzewidywalnymi i niezależnymi od Wykonawcy przeszkodami jest 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. W związku z tym, że Zamawiający przewiduje dostawy niecałocysternowe, pytamy czy możliwe jest zgłaszanie zapotrzebowania na dostawy z 48-godzinnym wyprzedzeniem?

 

Odpowiedź 8:

 

Zamawiający informuje, że dostawy oleju napędowego odbywać się mają zgodnie z terminami w SIWZ, w przypadkach nieprzewidywalnych i niezależnych od Wykonawcy termin dostawy oleju napędowego nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.