Regulamin przewozów

REGULAMIN PRZEWOZÓW

obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław SA, ustalony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe / Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu w ramach świadczonych przez przewoźnika usług przewozów regularnych, tj. publicznego przewozu osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 874) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 ze zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Umowę przewozu zawiera się poprzez nabycie biletu na przejazd (zwanego dalej: bilet).
 2. Na bilecie określona jest: nazwa przewoźnika, relacja lub strefa przejazdu, wysokość należności za przejazd, zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustalenia zakresu uprawnień pasażera, w tym dane osobowe pasażera, jeśli jest to niezbędne dla przewoźnika w regularnym przewozie osób.
 3. Bilety nabywa się w kasach biletowych, lub bezpośrednio u kierowcy autobusu obsługującego daną linię komunikacyjną. W tym ostatnim przypadku, w miarę dostępnych miejsc w autobusie.
 4. Prawo zajęcia miejsca w autobusie przysługuje w pierwszej kolejności pasażerowi z ważnym biletem miesięcznym, następnie z ważnym biletem jednorazowym zakupionym w kasie biletowej a w ostatniej kolejności pasażerowi, który wyraża chęć zakupu biletu jednorazowego u kierowcy.
 5. Kasjer kasy biletowej może odmówić sprzedaży biletu, jeżeli do odjazdu danego autobusu zostało mniej niż 10 minut.
 6. Przewóz pasażerów na podstawie biletów jednorazowych odbywa się w oparciu o bilet ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
 7. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu przy wejściu do autobusu zakupiony wcześniej bilet oraz w przypadku korzystania na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa z przejazdu ulgowego, dokument uprawniający do ulg.
 8. Bilet jednorazowy upoważnia do przejazdu na odcinku trasy podanym na bilecie, w określonym autobusie i bez prawa przerwy na przystankach pośrednich.
 9. Dziecko do lat 4, towarzyszące osobie posiadającej bilet, na podstawie biletu jednorazowego korzysta z 100% ulgi, jeżeli nie korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia.
 10. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu i w miejscach określonych w rozkładzie jazdy albo, w sytuacjach szczególnych, w miejscach wskazanych przez obsługę autobusu.
 11. Pasażer, zajmujący miejsce w autobusie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa ma obowiązek je zapiąć.
 12. Reklamacje i uwagi związane z zakupem biletów należy kierować na piśmie bezpośrednio do przewoźnika na wskazany na bilecie adres.
 13. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona w razie stwierdzenia obecności w autobusie pasażera bez ważnego biletu na przejazd lub na przewóz bagażu, ma prawo w stosunku do tej osoby:
  1. w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości;
  2. w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości – zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, o ustalenie tożsamości;
  3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony lub należy do innej osoby niż posługujący się nim pasażer, zatrzymać bilet lub dokument za pokwitowaniem i przesłać go organom ścigania, powiadamiając, w dwóch pierwszych przypadkach, o tym fakcie wystawcę dokumentu.
 14. Pasażer przed wejściem do autobusu zobowiązany jest upewnić się, czy pojazd, którym zamierza odbyć podróż jest właściwy, jak też pasażer zobowiązany jest upewnić się, czy wysiada na właściwym przystanku.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW

 1. Niezwłocznie po nabyciu biletu pasażer powinien sprawdzić prawidłowość jego wystawienia. Po odejściu od kasy biletowej reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Po zajęciu miejsca w autobusie zabronione jest przekazywanie biletu innym pasażerom.
 3. W miejsce biletów jednorazowych skradzionych lub zagubionych nie wystawia się duplikatów.
 4. Bilet zniszczony, uszkodzony lub poprawiany jest nieważny.
 5. Bilety miesięczne (imienne) wydaje się na okres miesiąca kalendarzowego (wszystkie dni miesiąca kalendarzowego), na określone linie, kursy i relacje. Bilet miesięczny jest ważny z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów miesięcznych ulgowych, dodatkowo z dokumentem poświadczającym ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów.
 6. Na niektóre linie, kursy lub relacje, przewoźnik może wprowadzić do sprzedaży bilety okresowe inne niż bilety miesięczne, o których mowa w pkt 5 powyżej. Bilet okresowy imienny wydawany jest na okres wskazany na bilecie i na określone linie, kursy lub relacje. Bilet okresowy imienny jest ważny z dokumentem tożsamości.
 7. Ceny biletów są cenami umownymi i wynikają z aktualnie obowiązujących taryf przewoźnika. Cenniki są dostępne przy kasach biletowych.
 8. Opłatę za przewóz ustala się za rzeczywistą odległość przewozu, w zależności od:
  1. rodzaju komunikacji
  2. uprawnień podróżnych do korzystania z ulg ustawowych,
  3. upustów handlowych i cen promocyjnych dla danej linii lub określonej grupy podróżnych.
 9. Rzeczywista odległość przewozu jest odległością miedzy punktami zatrzymania się autobusu, na których mogą wsiadać i wysiadać pasażerowie (przystanki).
 10. Odległość rzeczywistą podaje się w rozkładach jazdy i cennikach oddzielnie dla danej linii.
 11. W przypadku, gdy autobus zjeżdża na określonym przystanku z trasy głównej i po wjeździe do określonej miejscowości wraca na trasę główną na tym samym przystanku (tzw. „szuflada”), ten dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości taryfowej między przystankami na trasie głównej.
 12. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli. Pasażer powinien zachować bilet także po zakończeniu podróży na wypadek ewentualnej reklamacji. Dotyczy to także kwitów bagażowych.
 13. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniona jest obsługa autobusu lub inne upoważnione przez przewoźnika osoby posiadające odpowiednie identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
 14. W przypadku stwierdzenia przez obsługę autobusu lub upoważnione osoby:
  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu,
  3. niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
  4. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu,
  pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej. Jeżeli nie można ustalić miejsca rozpoczęcia podróży przez pasażera, przyjmuje się, że jest nim miejsce rozpoczęcia danego kursu pojazdu.
 15. Wysokość opłaty dodatkowej ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 117), wynosi:
  1. 50- krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego- za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  2. 40- krotność ceny najtańszego biletu – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego przejazdu,
  3. 150- krotność ceny najtańszego biletu- za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny,
  4. 20- krotność ceny najtańszego biletu- za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:
  •         rzeczy lub zwierząt, za których  przewóz taryfa przewiduje opłaty- bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
  •         rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych
         – bez zachowania tych warunków.
 16. Przewoźnik ma prawo do naliczania podróżnemu opłaty manipulacyjnej tytułem poniesionych kosztów czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej w wysokości 10 % opłaty ustalonej w sposób określony w pkt. 15.
 17. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego przejazdu, wystawiane jest wezwanie do zapłaty ze wskazaniem terminu zapłaty.
 18. Opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika podlega zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty podlega umorzeniu wówczas, gdy pasażer, nie później niż 7 dni od dnia przewozu, przedstawi dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu lub ważny dokument przewozu, którego pasażer nie miał podczas przejazdu.
 19. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub opłacenia jej w terminie nie później niż 7 dni od dnia wystawienia, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30 %. 

III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANE BILETY JEDNORAZOWE

 1. Warunkiem zwrotu należności za niewykorzystany bilet jednorazowy, jest zwrot tego biletu przewoźnikowi.
 2. Pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełny zwrot należności za zakupiony bilet w przypadku odwołania przewozu, wcześniejszego odjazdu autobusu albo odstąpienia przez pasażera od umowy przed odjazdem autobusu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika (awaria pojazdu i nie zapewnienie przewozu zastępczego).
 3. W przypadku odstąpienia przez pasażera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z przyczyn nie występujących po stronie przewoźnika, zwrot należności za przejazd może być dokonany po okazaniu biletu z poświadczeniem niewykorzystania biletu uzyskanym od obsługi autobusu, dyżurnego ruchu, pracownika kasy biletowej lub informacji, z potrąceniem odstępnego w wysokości 10 % wartości biletu brutto.
 4. Pasażer, którego nie dopuszczono do przewozu z przyczyn określonych w Rozdziale VII, winien uzyskać od obsługi autobusu dyżurnego ruchu bądź pracownika kasy biletowej lub informacji poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie którego otrzyma zwrot należności po potrąceniu odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto.
 5. Pasażerowi, którego usunięto z pojazdu, przysługuje zwrot należności stosowny do nie wykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu odstępnego, o którym mowa w pkt.3.

IV. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANY BILET MIESIĘCZNY

 1. Pasażer posiadający ważny bilet miesięczny, o którym mowa w pkt II. 5 i 6 Regulaminu ma prawo do otrzymania zwrotu należności za zakupiony bilet pomniejszonej o odstępne w wysokości 10% wartości biletu brutto, w przypadku dokonania zwrotu przed pierwszym dniem okresu ważności danego biletu.
 2. Jeżeli pasażer odstępuje od umowy z przyczyn innych niż leżące po stronie przewoźnika zwrot należności za niewykorzystany bilet zwrócony w trakcie okresu jego ważności jest możliwy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe i inne których nie można było przewidzieć przed zakupem biletu) i tylko w przypadku, gdy zwrot nastąpi najpóźniej do 10 dnia okresu ważności biletu, przy czym termin ten jest zachowany, jeśli przed jego upływem bilet zostanie doręczony przewoźnikowi.
 3. W przypadku zwrotu biletu w trakcie okresu jego ważności do obliczenia zwrotu należności przyjmuje się następujące zasady:
  1. jako ilość dni wykorzystania biletu bierze się pod uwagę okres między pierwszym dniem ważności biletu a datą doręczenia biletu przewoźnikowi,
  2. wartość biletu brutto dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu otrzymując jednostkę przeliczeniową,
  3. ilość dni wykorzystania biletu mnoży się przez jednostkę przeliczeniową i wynik odejmuje się od wartość brutto biletu.
  Otrzymaną w ten sposób kwotę różnicy, po potrąceniu tytułem odstępnego 10% wartości brutto biletu miesięcznego, zwraca się pasażerowi.
 4. W przypadku zwrotu należności za niewykorzystany bilet drogą pocztową pobrana zostaje opłata pocztowa.
 5. Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeśli odstąpienie od umowy jest spowodowane przyczynami leżącymi po stronie przewoźnika.

V. PRZEWÓZ BAGAŻU

 1. Pasażer ma prawo przewozić bagaż podręczny tj. bagaż trzymany przez pasażera na kolanach lub bagaż, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach lub pod fotelem zajmowanym przez podróżnego.
 2. Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi podczas jazdy lub stwarzać zagrożenie wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.
 3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Obsługa autobusu odpowiedzialna jest za umieszczenie bagażu pasażera w luku bagażowym i opatrzenie go kwitem bagażowym, którego odcinek wręcza się pasażerowi. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż umieszczony w luku bagażowym samowolnie przez pasażera, na który pasażer nie posiada kwitu bagażowego.
 5. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Przewoźnik przewozi w luku bagażowym bagaż o sumie wymiarów nie przekraczającej ok. 160 cm (wysokość + szerokość + długość) na 1 pasażera. Bagaże ponadwymiarowe oraz dodatkowe przewiezione zostaną w miarę posiadanego miejsca w luku bagażowym.
 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty, itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie mieści się w luku bagażowym lub zagraża bezpieczeństwu przewożonych pasażerów i ich bagaży.
 8. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu bądź rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.
 9. Podróżny może zadeklarować wartość przewożonego bagażu (lub każdej sztuki oddzielnie) przeznaczonego do przewozu w luku bagażowym; Deklarowana wartość nie powinna przewyższać rzeczywistej wartości bagażu. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą i w wypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w kwicie bagażowym. W razie sporu co do wysokości deklarowanej wartości bagażu, podróżny może zażądać, aby jej wartość określił rzeczoznawca. Jeżeli deklarowana wartość przewyższa więcej niż o dwadzieścia procent wartość ustaloną przez rzeczoznawcę, koszty ekspertyzy ponosi podróżny.
 10. Wyłącznie jako bagaż podręczny powinny być przewożone rzeczy szczególnie cenne (np. gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika, sprzęt komputerowy) oraz rzeczy posiadające wartość naukową lub zabytkową.
 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bagażu, fakt ten należy natychmiast zgłosić kierowcy i sporządzić protokół szkody. Protokół wraz z odcinkiem posiadanego przez pasażera kwitu bagażowego należy przesłać przewoźnikowi.
 12. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż, na który pasażer przedstawi kwit bagażowy.
 13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny pasażera, chyba że szkoda powstała z winy przewoźnika.
 14. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu odpowiedzialność przewoźnika ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jednak nie wyższej niż kwota 1.500,- (jeden tysiąc pięćset) zł. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu nie ma zastosowania, w przypadku, gdy podróżny zadeklaruje wartość bagażu, a przewoźnik nie zaznaczy na kwicie bagażowym zastrzeżeń odnośnie deklarowanej wartości bagażu.
 15. Przewoźnik nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z kwitem bagażowym jest uprawniona do odbioru bagażu.
 16. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym pasażer kończy podróż.
 17. Z bagażem pozostawionym w autobusach przewoźnik postępuje stosownie do przepisów, dotyczących rzeczy znalezionych. Obsługa autobusu ma prawo otworzyć bagaż w celu zbadania jego zawartości.
 18. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
 19. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych, nie został przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi po okazaniu przez niego kwitu bagażowego. W przypadku bagażu podręcznego, wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości, że bagaż zostaje wydany osobie uprawnionej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia wskazanego na bilecie.
 2. Jeżeli z powodu okoliczności, za które przewoźnik odpowiada nie jest możliwe wykonanie przewozu zgodnie z zawartą umową na przewóz, przewoźnik zapewnia w miarę możliwości przewóz zastępczy przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych.
 3. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnienia przewozu lub odwołania regularnego kursu, chyba że szkoda powstała z przyczyn przez przewoźnika niezawinionych, a w szczególności na skutek następujących zdarzeń:
  1. wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu,
  2. trudne warunki atmosferyczne,
  3. pożar, powódź, zamknięcie dworców autobusowych,
  4. zastosowanie się do żądań policji lub innych organów władzy państwowej lub samorządowej,
  5. akty wandalizmu i terroru,
  6. zamknięcie drogi, objazdy, duże natężenie ruchu.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek.
 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp., jeżeli będzie to konieczne z przyczyn niezależnych od przewoźnika.
 6. Do obowiązków kierowcy autobusu należy min.:
  1. zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych rozkładem jazdy,
  2. prawidłowe wydawanie pasażerom biletów na przejazd,
  3. podawanie do wiadomości podróżnych nazw przystanków znajdujących się na trasie jazdy autobusu
  4. ustne zawiadomienie czekających podróżnych na przystankach o niemożności ich zabrania do przewozu, jeżeli w autobusie brak miejsc lub wywieszanie w widocznym miejscu tablicy informującej o braku miejsc.

VII. ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz określonych Regulaminem.
 2. Zabrania się picia alkoholu w autobusach oraz przebywania w autobusie osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.
 4. W autobusie nie wolno przewozić:
  1. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu przewoźnika i utrudniających innym pasażerom odbywanie podróży;
  2. rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych, sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, zapalnych łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych;
  3. broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia za względu na pełnione funkcje.
 5. Wszelkiego rodzaju urządzenia audio-video, emitujące obrazy i dźwięki mogą być używane przez pasażera w czasie przewozu pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla innych pasażerów.
 6. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
 7. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być nie wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć w szczególności:
  1. osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,
  2. osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
 8. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, obsługa autobusu ma prawo zwrócić się o interwencję organów Policji lub innych uprawnionych służb.
 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi lub innym podróżnym na zasadach określonych w przepisach prawa.
 10. Podróżny, który mimo braku uprawnień zajmuje miejsce oznaczone symbolem „dla inwalidy” albo „dla kobiety w ciąży lub z dzieckiem na ręku”, zobowiązany jest zwolnić to miejsc w przypadku zgłoszenia się osoby uprawnionej.

VIII. PRZEWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH

 1. W autobusach przewoźnika dopuszcza się przewóz zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta te powinny być przewożone w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub w kagańcach i na smyczy. Pasażer przewożący zwierzęta (szczególnie psy i koty) winien okazać przy zakupie biletu aktualne świadectwo obowiązkowych szczepień lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 2. Obsługa autobusu ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

IX. ULGI

 1. Przewoźnik honoruje uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. DzU. Z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 ze zm.) oraz w innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Poza uprawnieniami do ulgowych przejazdów, wynikającymi z przepisów, o których mowa powyżej, Przewoźnik ma prawo do wprowadzenia ulg handlowych obowiązujących w stosunku do określonych grup pasażerów lub na określonych kursach. Informacja o ulgach handlowych jest podawana do wiadomości podróżnych w ten sam sposób, co informacja o obowiązujących cennikach.

 X. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski dotyczące działalności przewoźnika można składać:

 1. osobiście w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15.00
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A. , ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław
 3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pks-jaroslaw.pl

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.

Aneks nr 1

do Regulaminu Przewozów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A.

z dnia 2 listopada 2012r.

§ 1

Z dniem 2 listopada 2012 roku wprowadza się w PKS Jarosław S.A. opłatę za wydanie zaświadczenia dla osób zewnętrznych dotyczącego ceny biletu na wskazanej trasie przejazdu, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Spółce.

§ 2

Ustala się ww. opłatę w wysokości 10,00 zł brutto / słownie: dziesięć zł brutto / Przedmiotowa opłata winna zostać uiszczona w kasie Spółki. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

§ 3

Aneks nr 1 do Regulaminu Przewozów PKS Jarosław S.A. wchodzi w życie z dniem podpisania .